Punë & Pozicione të Hapura

Kush jemi ne?

Indeson është një kompani konsulente që ofron një sërë shërbimesh që ndihmojnë klientët në planifikimin, zbatimin dhe matjen e duhur të iniciativave dhe objektivave të tyre. Misioni ynë është të ofrojmë kërkesat më të mira për zhvillimin e aftësive etike, të drejtuara mirë.

Ne po rritemi dhe kemi nevojë për shtesa të reja në ekipin tonë! Bashkohuni
me ne, në rolin e:

 • Udhëheqës i ekipit
 • < span diV = "ltr" role = "presentation"> Përmbajtja dixhitale dhe Zhvilluesi i Kapaciteteve
 • Zhvilluesi i Përmbajtjes së Teknologjisë Industriale Mechatronics
 • Administruesi i Sistemit të Menaxhimit të Mësimit

Çfarë ofrojmë

 • Kompania jonë vlerëson punën e ekipit dhe krijimin e një mjedisi miqësor të punës, jo vetëm për cilësinë e përmirësuar të punës mjedise të tilla ofrojnë, por për shëndetin emocional dhe psikologjik edhe të punonjësve tanë.
 • Ekipi ynë përbëhet nga anëtarë me prejardhje të ndryshme, shumëgjuhëshe dhe një pasion për atë që bëjnë
 • Ne mundësojmë aranzhime fleksibël të punës, duke përfshirë orët fleksibël të punës, celular ose nga distanca

Pozicionet e Hapura

Momentalisht nuk kemi asnjë vend pune. Qëndroni të sintonizuar për mundësi të tjera në të ardhmen!

Pozicionet e mëparshme të punës

Drejtuesi i ekipit

01

Zhvillues i përmbajtjes dixhitale dhe i kapaciteteve

02

Zhvillues i Përmbajtjes së Teknologjisë Mekatronike Industriale

03

Administruesi i Sistemit të Menaxhimit të Mësimit

04

Drejtuesi i ekipit

01

Ekspert Ligjorë

02

Ekspert teknik në fushën e Prodhimit të Energjisë

03
Vend i lirë pune

Ekspert teknik i sektorit të prodhimit të energjisë

Si ekspert teknik do të angazhoheni në:
 • Dhënia e udhëzimeve për krijimin e organizatave dhe financave të ndryshme fushat e Projekteve të Energjisë në Komunitet
 • Dhënia e udhëzimeve mbi funksionimin e fushave të ndryshme organizative dhe financiare të Projektit të Energjisë të Komunitetit
 • Zhvillimi i një Harta Rrugore për integrimin e Projekteve të Energjisë në Komunitet me fokus të veçantë në analizën e status quo -së dhe barrierat për integrim

Personat e interesuar për të aplikuar duhet të kenë kualifikimet e mëposhtme: < /strong>

 • Master në fushën e Energjisë
 • Njohuri të mira në gjuhën angleze
 • 10 vjet përvojë në zhvillimin dhe zbatimin e projektit të energjisë së rinovueshme < /li>
 • Aftësitë e ekipit
 • Iniciativa
 • Aftësitë e komunikimit
 • Kompetenca sociokulturore
 • Metodat efikase, të fokusuara në partner/klient
 • Mendimi ndërdisiplinor

Kualifikimet specifike që një aplikant i interesuar duhet të ketë janë:

 • 5 vjet përvojë në zhvillimin dhe zbatimin e Projekteve të Energjisë të Komunitetit në një nga vendet e mëposhtme: Kroaci, Slloveni, Austri, Gjermani ose Itali
 • 2 vjet përvojë në zhvillimin dhe zbatimin e CEP në rajon

Indeson është një kompani konsulente që ofron një gamë të gjerë shërbimesh që ndihmojnë klientët në planifikimin, zbatimin dhe matjen e duhur të nismave dhe objektivave të tyre. Misioni ynë është ofrimi i zgjidhjeve më të mira etike, të drejtuara nga kërkesa për zhvillimin e aftësive.

Çfarë ofrojmë?

 • Kompania jonë vlerëson punën në ekip dhe krijimin e një mjedisi miqësor të punës, jo vetëm për cilësinë e përmirësuar të punës që ofrojnë mjedise të tilla, por edhe për shëndetin emocional dhe psikologjik të punonjësve tanë.
 • Ekipi ynë përbëhet nga anëtarë me prejardhje të ndryshme, shumëgjuhëshe dhe pasion për atë që bëjnë
 • Ne mundësojmë aranzhime fleksibël të punës, duke përfshirë oraret fleksibël të punës, celular ose në distancë
Vend i lirë pune

Eksperti Ligjorë

Si ekspert ligjor ju do të angazhoheni në:

 • Drejtoni anëtarët e ekipit gjatë krijimit, zbatimit dhe funksionimit të fushave të ndryshme organizative.
 • Zhvilloni harta rrugore për krijimin, zbatimin dhe funksionimin e zonave të ndryshme organizative.
 • Vendosni politika matëse për aktivitete të ndryshme operacionale.
 • Vendosni përparësi për aktivitete të ndryshme operacionale.

Personat e interesuar për të aplikuar duhet të kenë kualifikimet e mëposhtme:

 • Diplomë Bachelor në Drejtësi
 • Njohuri të mira në gjuhën angleze
 • 10 vjet përvojë në të drejtën e kompanive me fokus në regjistrimin e subjekteve juridike në një nga shtetet e mëposhtme: Bosnja dhe Hercegovina dhe rajoni, Kroacia, Sllovenia, Austria, Gjermania ose Italia.
 • Aftësitë e ekipit
 • Iniciativa
 • Aftësitë e komunikimit
 • Kompetenca sociokulturore
 • Metodat efikase të punës, të fokusuara në partner/klient
 • Mendimi ndërdisiplinor g

Kualifikimet specifike që një aplikant i interesuar duhet të ketë janë:

 • 5 vjet përvojë në sektorin e energjisë, njohuri të thella të kuadri legjislativ i BE -së për energjinë e rinovueshme, i njohur me studimet dhe analizat e BE -së mbi bashkësinë e energjisë së rinovueshme.

Ose

 • 5 vjet përvojë në sektorin e energjisë me fokusimi në energjinë e rinovueshme dhe/ose projektet e energjisë të komunitetit në Bosnja dhe Hercegovinë dhe rajon.

Indeson është një kompani konsulente që ofron një gamë të gjerë shërbimesh që ndihmojnë klientët në planifikimin, zbatimin dhe matjen e iniciativave dhe objektivave të tyre. Misioni ynë është ofrimi i zgjidhjeve më të mira etike, të drejtuara nga kërkesa për zhvillimin e aftësive.

Çfarë ofrojmë?

 • Kompania jonë vlerëson punën në ekip dhe krijimin e një mjedisi miqësor të punës, jo vetëm për cilësinë e përmirësuar të punës që ofrojnë mjedise të tilla, por edhe për shëndetin emocional dhe psikologjik të punonjësve tanë.
 • Ekipi ynë përbëhet nga anëtarë me prejardhje të ndryshme, shumëgjuhëshe dhe pasion për atë që bëjnë
 • Ne mundësojmë aranzhime fleksibël të punës, duke përfshirë oraret fleksibël të punës, celular ose në distancë
Vend i lirë pune

Drejtuesi i ekipit

Si drejtues i ekipit ju do të angazhoheni në:

 • Planifikimin dhe drejtimin e detyrave
 • Menaxhimin e personelit
 • Menaxhimi i cilësisë së shërbimeve të ofruara.
 • Menaxhimi i afatit për aktivitete të ndryshme.
 • Koordinimi dhe sigurimi i komunikimit midis partnerëve, klientëve, palëve të interesuara, etj.
 • Identifikimi nevoja për detyra afatshkurtra, afatgjata dhe afatmesme brenda buxhetit në dispozicion
 • Mbështetja e ekspertëve afatshkurtër vendas dhe ndërkombëtarë
 • Raportimi i rregullt në përputhje me afatet

Personat e interesuar për të aplikuar duhet të kenë kualifikimet e mëposhtme:

 • Diplomë Master në Menaxhim Teknologjie ose fusha përkatëse
 • Njohuri të mira në gjuhën angleze
 • 10 vjet përvojë profesionale në sektorin e energjisë së rinovueshme
 • Aftësitë e ekipit
 • Iniciativa
 • Aftësitë e komunikimit
 • Kompetenca sociokulturore
 • Punë efikase, e fokusuar në partner/klient metodat
 • Mendimi ndërdisiplinor

Kualifikimet specifike që duhet të ketë një aplikant i interesuar janë:

 • 3 vjet në Përvoja e BE -së dhe ndërkombëtare në sektorin e energjisë së rinovueshme
  duke u fokusuar në zhvillimin dhe zbatimin e Projekteve të Energjisë të Komunitetit ose
 • Përvoja e konsulencës e BE -së për sektorin privat ose qeveritë
 • Përvojë pune e dëshmuar në integrim i suksesshëm i Projekteve të Energjisë në Komunitet (zhvillimi,
  krijimi dhe funksionimi) në vendet e BE
 • Përvoja e dëshmuar e punës në këshillimin dhe mbështetjen e zhvillimit dhe funksionimit të Projekteve të Energjisë të Komunitetit në vendet e BE -së 6 vjet menaxhim/udhëheqje
  Përvoja si drejtuese e ekipit të projektit

Indeson është një kompani konsulente që ofron një gamë të gjerë shërbimesh që ndihmojnë klientët në planifikimin e duhur, zbatimin dhe matjen e iniciativave dhe objektivave të tyre. Misioni ynë është ofrimi i zgjidhjeve më të mira etike, të drejtuara nga kërkesa për zhvillimin e aftësive.

Çfarë ofrojmë?

 • Kompania jonë vlerëson punën në ekip dhe krijimin e një mjedisi miqësor të punës, jo vetëm për cilësinë e përmirësuar të punës që ofrojnë mjedise të tilla, por edhe për shëndetin emocional dhe psikologjik të punonjësve tanë.
 • Ekipi ynë përbëhet nga anëtarë me prejardhje të ndryshme, shumëgjuhëshe dhe pasion për atë që bëjnë
 • Ne mundësojmë aranzhime fleksibël të punës, duke përfshirë oraret fleksibël të punës, celular ose në distancë

Menaxhimi i Cilësisë dhe Evaluimi

Menaxhimi i cilësisë

Analizimi i sistemit më të mirë të menaxhimit të cilësisë që siguron cilësi në të gjithë sekuencat nga ajo fillestare, në procesin e punës dhe dalje, duke siguruar reagime për përmirësim të vazhdueshëm për të përmbushur nevojat në ndryshim të sistemeve arsimore të AAP. Për të siguruar cilësi gjatë menaxhimit të projekteve të ndryshme ne ofrojmë:

 • Menaxhimi i cilësisë së proceseve
 • Arritja e politikave dhe objektivave për sigurimin e cilësisë
 • Angazhimin e stafit në të gjitha aspektet e zhvillimit

 

Menaxhimi i sistemeve të edukimit

 

Për menaxhimin dhe sigurimin e cilësisë së sistemeve të edukimit ne ofrojmë:

 

 • Programe special të monitorimit dhe vlersimit të performances së programeve të edukimit
 • Menaxhimi I shpërndarjes dhe alokimi i resurceve të edukimit
 • Ofrimi i zgjidhjeve të menaxhimit të edukimit

 

Monitorimi dhe Evaluimi

Monitorimi and Evaluimi (ME) përdoret për të vlersuar performancën e një projekti, institucioni dhe programi të inicuar nga qeveritë, organizatat ndërkombtare apo OJQ-ët. Qëllimi i këtij procesi është përmisimi i rezultateve and ndikimit të tashëm dhe të ardhshëm të shërbimeve apo produkteve. Ne jemi të përfshirë në mënyrë direkte në zhvillimin e mjeteve të monitorimit dhe vlerësimit.

LE TË DISEDOJMË

Kurrikula, Vlerësimi dhe Certifikimi

Si pjesë e trajnimit dhe zhvillimit të kapaciteteve të projekteve të ndryshme ne ofrojmë:

 • Vlerësim
 • Certifikim
 • Zhvillim i Kurrikulave
 • Organizimin e Punëtorive
 • Profile dhe Standarde Profesionale

Vlerësimi

Zhvillimi i proceseve të vlerësimit – është procesi i mbledhjes dhe diskutimit të informative nga disa burime të ndryshme në mënyrë që të zhvillohet një mirëkuptim i plotë i asaj se çfarë nxënësit dijnë, kuptojnë dhe mund të bëjnë me njohuritë e tyre si rezultat i edukimit të tyre.

Certifikimi

Identifikimi i akreditimit rajonal dhe sistemi i certifikimit, krahasimi i sistemit të trajnimit dhe edukimit me shtete të ndryshme. Kjo mundëson harmonizimin dhe standardizimin e programit të kurrikulës dhe kualifikimet.

Zhvillimi I Kurrikulave

Bazuar në standardet dhe profilet profesionale ne zhvillojmë kurrikula. Një kurrikulë është përmbajtje e zhvilluar specifike për profesionin përkatës, profilin e kompanisë, rajonin dhe përmbajtjen që synohet drejt njohurive integruese në punën dhe kompani. Kurrikula gjithashtu synon zhvillimin organizativ të lidhur me procesin e lidhur me biznes në fushën e planifikimit arsimor dhe trajnimit praktik për institucionet e arsimit dhe aftësimit teknik dhe profesional (ATP) dhe kompanitë e trajnimit.

Organizimi i Puntorive

Ne organizojmë punëtori të nevojshme të verifikimit me qëllim që të finalizojmë të gjithë elementët kryesorë të dizajnit të projektit dhe të sigurojmë marrëveshje dhe mbështetje për kualifikimin/kurrikulën/shërbimet e reja nga partnerët kryesorë.

Occupational Profiles and Standards

Profilet Profesionale (OP) i referohen transparencës së tregut të punës, cilat janë detyrat specifike të një profili specifike në botën e punës dhe lidh detyrat me kurrikulën dhe materialet e trajnimit. Ne kemi përvojë të gjerë në këtë fushë.

Ne asistojmë në përcaktimin e Standardeve Kombëtare të Punës (NOS) të një profesioni të caktuar. NOS janë deklarata të standardeve të performancës që individët duhet të arrijnë kur kryejnë funksione në vendin e punës, së bashku me specifikimet e njohurive dhe të kuptuarit bazë.

LE TË DISEDOJMË

Trajnime dhe ndërtimi i kapaciteteve

Trajnimi

Asistencë në sigurimin e paketave mësimore, strategjinë e trajnimit, aftësitë e reja dhe metodologjitë e reja për ofrimin e trajnimit janë ndër aktivitetet që ne jemi të përfshirë.

Materialet e Trajnimit

Materialet mësimore, të njohura edhe si Materialet e Mësimdhënjes/Nxënies (MM), janë çdo koleksion i materialeve që përfshijnë objekte abstrakte dhe konkrete dhe burime njerëzore dhe jo njerëzore që një mësues mund të përdorë në situatat e mësimdhënies dhe të nxënit për të ndihmuar në arritjen e objektivave të dëshiruara të të mësuarit bazuar në udhëzimet e IAAP. Ne kemi zhvilluar materiale të trajnimit ndërkombëtarisht bazuar në nevojat individuale kombëtare.

Mësimi dhe Trajnimi Profesional

IAAP siguron një specter të gjerë të njohurive teknike dhe aftësive të punës në të cilat profesione të ndryshme mund të bazohen dhe të sigurojnë trajnim të vazhdueshëm për punonjësit. Përdoret mësimi formal, jo-formal dhe informal dhe është një nga fushat tona të ekspertizës.

Zhvillimi i Kapaciteteve

Zhvillimi i një plani garanton që biznesi maksimizon potencialet e aktiviteteve dhe prodhimin nën të gjitha kushtet dhe analizon hapat për menaxhimin e këtij procesi. E gjithë kjo arrihet duke I dhënë qasje dhe zhvillim të procesit në të cilin individët, organizatat dhe shoqëritë arrijnë, zhvillojnë dhe mbajnë shkathtësitë (aftësitë, njohuritë, mjetet, pajisjet dhe burime të tjera) të nevojshme për të përfunduar punën në mënyrë kompetente.

LE TË DISEDOJMË

Kërkime dhe Anketa për Tregun e Punës

Kërkime

Kompani dhe projekte të ndryshme kanë nevojë për qasje specifike për të arritur rezultatet e dëshiruara. Ne ofrojmë kërkime të përshtatura për fusha të ndryshme profesionale si:

 • Anketa të Tregut të Punës
  • Ne specializojmë në anketat e tregut të punës të ndërlidhura me mospërputhjen e kerkesës dhe ofertës të forces punëtore të trajnuar
 • Ligjet dhe Rregulloret
 • Kërkesa dhe oferat e produkteve/shërbimeve
 • Kapacitete e tanishme të trajnuara
LE TË DISEDOJMË

Rregulloret dhe Ligjet

Policie

Duke parë lidhjen në mes të furnizimit të aftësive nga arsimi zyrtar dhe kërkesës për aftësi të reja / të specializuara që gjenerohen vazhdimisht në tregun e punës është e rëndësishme të hartohen politika tëpërshtatshme për të mbushur çdo boshllëk që mund të identifikohet dhe për të harmonizuar arsimin me nevojat e tregut tëpunës.

Legjislacioni

Legjislacioni ka një rol kyq në ndërrimin e sistemit të edukimit drejt edukimit të bazuar në arsimin profesional. Ne ndihmojm në rishikimin dhe harmonizimin e ritmit dhe natyrës së reformave, për të mbështetur klientët tanë drejt ecjes në hap me praktikat në ndryshim në nivelet kombëtare dhe lokale.

LE TË DISEDOJMË

Ndërrmarrësi

Jeni një startup ose dëshironi të ngrisni biznesin tuaj në nivele më të larta? Ne jemi këtu për ju!

Prej përgaditjes së një biznis plani të duhur deri tek gjetja e stafit që ju nevojitet, ne i bëjmë të gjitha – në një mënyrë efektive.

LE TË DISEDOJMË