Kushtet

Përkufizimet

Ky website dhe shërbim ju ofrohen nga Indeson WBC, e themeluar në Prishtinë, dhe regjistruar nën numrin 811320895 . Aty ku i referohet ‘ne’ ose ‘Indeson WBC’ kjo i referohet Indeson WBC LLC dhe degës së saj kryesore.

< p> Në këto Terma dhe Kushte të Përgjithshme (në tekstin e mëtejmë: ‘këto Kushtet dhe kushtet ‘) të Indeson WBC kushtet e mëposhtme do të kenë kuptimet e mëposhtme .

 • Shërbimet: të gjitha shërbimet që do të ofrohen nga ose në emër të Indeson WBC.
 • Klienti: çdo person fizik ose person juridik me të cilin ose me të cilin Indeson WBC është
  duke hyrë dhe/ose ka hyrë në një marrëdhënie juridike .
 • Citimi: çdo citat, ofertë dhe/ose vlerësim i lëshuar nga Indeson WBC drejtuar
  Klienti në lidhje me ofrimin e ndonjë shërbimi ose produkti.
 • Porosia: një kërkesë nga Klienti drejtuar Indeson WBC për të hyrë në një Marrëveshje
  në lidhje me ofrimin e Shërbimeve.
 • Marrëveshje: çdo marrëveshje dhe/ose lloj tjetër i marrëdhënieve juridike midis
  Palët në lidhje me ofrimin e Shërbimeve, përfshirë Kuotat
  të pranuara nga Klienti dhe Porositë e pranuara nga Indeson WBC, çdo ndryshim
  të tij ose shtesë të tij, si dhe të gjitha aktet (ligjore) që lidhen me
  ekzekutimi i asaj Marrëveshjeje/atyre Marrëveshjeve.
 • Palët/Partia: Klienti dhe/ose Indeson WBC.

Zbatueshmëria

 • Këta Kushte dhe Kushte janë të zbatueshme për të gjitha Kuotat, Porositë dhe Marrëveshjet si si dhe për ekzekutimin e këtyre. Këto Kushte dhe Kushte mund të shmangen vetëm me lejen paraprake me shkrim nga Indeson WBC ose me anë të një marrëveshjeje me shkrim për këtë midis Indeson dhe Klientit.
 • Indeson WBC rezervon të drejtën të ndryshojë këto Kushte dhe Kushte në mënyrë të njëanshme. Indeson WBC do të njoftojë Klientin për një ndryshim të tillë me shkrim ose
  me e-mail të paktën 14 ditë para ndryshim.

Detyrimet nga ana e Klientit

 • Klienti është përgjegjës për informacionin e dhënë Indeson WBC, përdorimi të Shërbimeve, dhe mbajtja e qasjes në këto dhe përdorimi i këtyre konfidenciale. Klienti merr përsipër të përdorë Shërbimet brenda kufijve të dispozitat e përcaktuara në Marrëveshje, këto Kushte dhe Kushte dhe ligjet dhe rregulloret në fuqi, duke përfshirë Akti për mbrojtjen e të dhënave (Rregullorja e përgjithshme e mbrojtjes së të dhënave).
 • Klienti garanton që informacioni i dhënë prej tij për Indeson WBC është i saktë në të gjitha aspektet dhe nuk është çorientues. Në rast të ndonjë ndryshimi në këtë informacion Klienti do të informojë menjëherë Indeson WBC.
 • Klientit nuk i lejohet të marrë me qira ose të shesë informacionin dhe shërbimet e ofruara nga Indeson WBC (plotësisht ose pjesërisht), përfshirë Shërbimet dhe Produktet Online, për palët e treta, për t’i vënë ato në dispozicion të palëve të treta në një mënyrë tjetër, ose për komercializoni këto leje me shkrim të Indeson WBC.

Pagesa dhe tarifat

 • Faturat tregohen në një listë faturash në administratën e Klientit mjedisi. Me kërkesë, faturat do të dërgohen gjithashtu me e-mail ose, ku
  të zbatueshme, me postë.
 • Nëse nuk është rënë dakord ndryshe, pagesa nga Klienti duhet të bëhet në ose para data e caktuar e treguar në faturë. Klienti nuk ka të drejtë të kompensojë ose të pezullojë detyrimet e tij të pagesës ndaj Indeson WBC.
 • Nëse nuk është rënë dakord ndryshe, ofertat speciale dhe zbritjet janë vetëm një herë. Kur rinovohet sipas ligjit, çdo Marrëveshje do të rinovohet si një marrëveshje të cilat nuk zbatohen oferta dhe/ose zbritje speciale.
 • Nëse Klienti nuk arrin të shlyejë shumat që i detyrohen deri në datën e caktuar, siç përshkruhet në paragrafi 4 i këtij neni, Indeson WBC do të ketë të drejtë të pezullojë qasjen në të gjitha Shërbime me efekt të menjëhershëm dhe pa njoftim paraprak. Nëse Klienti ende nuk arrin të shlyejë shumën e pashlyer pasi ka marrë një kujtesë dhe kërkesës për pagesë, Klientit do t’i jepet njoftimi i parazgjedhur dhe do të ketë borxh interesin ligjor të zbatueshëm mbi shumën e papaguar dhe gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë tarifat e mbledhjes jashtëgjyqësore. Në rast të parazgjedhjes, Indeson WBC gjithashtu rezervon të drejtën të përfundojë marrëveshjen me prezantimin Klienti me efekt të menjëhershëm, pa paragjykuar detyrimin e Klientit për të plotësojë detyrimet e tij të pagesës ndaj Indeson WBC.
 • Indeson WBC ka të drejtë të rregullojë tarifën (et), çmimet dhe tarifat sipas 1 janarit të çdo vit kalendarik në përputhje me Indeksin e Çmimeve të Konsumit.

Moszbulimi, Jo Konkurrenca, Pronësia Intelektuale

 • Indeson WBC merr përsipër të respektojë fshehtësinë në lidhje me të gjitha informacionet
  që kanë të bëjnë me Klientin, të cilit Klienti ia ka lejuar shprehimisht dihet se
  konfidencialiteti është thelbësor për Klientin.
  < span dir = "ltr" role = "presentation"> • Klienti do të mbajë të gjithë informacionin tregtar, strategjik dhe teknik,
  njohuri dhe /ose informacione të tjera që i vijnë në vëmendje në lidhje me
  Indeson WBC, rreptësisht konfidenciale dhe nuk do të bëjë deklarata për këtë
  dhe/ose jepni palëve të treta njohuri për këtë.
 • Paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni mund të shmangen vetëm nëse: i) informacioni ishte tashmë në domenin publik para se të përfundohej Marrëveshja, ii) leja paraprake me shkrim ishte marrë nga Pala në fjalë për një devijim të tillë të veçantë, iii) që informacioni duhet të bëhet publik si rezultat i një urdhri të autorizuar të lëshuar për atë qëllim ose vendimit gjyqësor, në të cilin rast Pala në fjalë do të informojë Palën tjetër për këtë paraprakisht, përveç nëse që është e ndaluar me ligj, ose në bazë të urdhrit të autorizuar ose vendimit përkatës të gjykatës.
 • Klientit nuk i lejohet të kryejë punë për llogarinë e tij ose në bashkëpunim me të tjerët ose që të tjerët të kryejnë punë që konkurrojnë me Shërbimet e Indeson WBC Indeson WBC me lejen e qartë paraprake me shkrim. < /li>
 • Të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale (në tekstin e mëtejmë: “të drejtat e IP”) për Shërbimet e ofruara brenda kuadrit të Marrëveshjes janë të ngarkuara ekskluzivisht në Indeson WBC dhe/ose licencuesit e saj. Nuk ka asgjë në këto Kushte dhe Kushte që të nënkuptojë një transferim të të Drejtave IP.
 • Dispozitat e përcaktuara në këtë nen gjithashtu do të mbeten në fuqi pas përfundimit të Marrëveshjes.

Kufizimi i përgjegjësisë, heqja dorë nga garancia, dëmshpërblimi

Kufizimi i përgjegjësisë, heqja dorë nga garancia, dëmshpërblimi

Mbrojtja e të dhënave personale

 • Palët do të hyjnë në një marrëveshje të përpunimit të të dhënave në të cilën ata vendosen poshtë marrëveshjet e tyre në lidhje me shkëmbimin dhe përpunimin e,
  si dhe trajtimit të të dhënave personale. < /li>
 • Indeson WBC do të përpunojë të dhënat personale të Klientit dhe Përdoruesve të tij, brenda kufijve të rregullave statutore dhe objektivave të Indeso WBC
  dhe Klientit respektivisht, në një mënyrë të duhur, të kujdesshme dhe mënyrë e sigurt. Indeson WBC do ta bëjë këtë nën përgjegjësinë e vet.
 • Indeson WBC do të përpunojë të dhënat personale të Përdoruesve në përputhje me politikën e saj të privatësisë, e cila është publikuar në faqen e internetit të Indeson WBC
  (www.indeson-wbc.com).

Afati i marrëveshjes; Përfundimi

 • Të drejtat dhe detyrimet që përmbahen në këto Terma dhe Kushte dhe sigurimi i dhe qasja në Shërbimet Online janë të transferueshme tek palët e treta nga Indeson WBC pa i dhënë Klientit mundësinë të shpërndajë Marrëveshje. Kjo nuk ndryshon faktin që titullari i atëhershëm duhet të respektojë dhe të vazhdojë të drejtat dhe detyrimet e Indeson WBC që rrjedhin nga Marrëveshja. Klienti nuk lejohet të transferojë Marrëveshjen dhe/ose ndonjë nga të drejtat ose detyrimet e tij në këtë drejtim, pa leje e qartë paraprake me shkrim.
 • Të gjitha shumat që i detyrohen për shkak dhe/ose që dalin nga marrëveshja (at) do të paguhet menjëherë dhe do të paguhet plotësisht, pa paralajmërim të parazgjedhjes kërkohet dhe pa ndërhyrjen paraprake të një gjykate, nëse Klienti aplikon për një pezullim të pagesave ose është vënë në likuidim, ose nëse Klienti është juridik entiteti i cili po shpërbëhet. Në rastet e lartpërmendura-përveç të drejtat e përmendura në këto Terma dhe Kushte-Indeson WBC është autorizuar për të përfunduar Marrëveshjen me efekt të menjëhershëm.

Kushtet përfundimtare

 • Nëse vërtetohet se ndonjë nga dispozitat e përshkruara në këto Kushte dhe Kushtet janë të paligjshme, të pavlefshme ose të pazbatueshme, Palët do të përpiqen të zëvendësojnë dispozitën me një provizion që është po aq në përputhje me dispozitën që duhet të jetë zëvendësohet sa të jetë e mundur. Dispozitat e tjera të këtyre Kushteve dhe Kushteve do të të mbeten në fuqi të plotë.
 • Këta Kushte dhe Kushte rregullohen ekskluzivisht nga ligji i Kosovës.
 • Çdo mosmarrëveshje në lidhje me Marrëveshjen, këto Kushte dhe Kushtet, ose marrëveshjet që lidhen në bazë të Marrëveshjes, do të jenë
  i dorëzohet ekskluzivisht gjykatës kompetente në Prishtinë.
 • Në rast kundërshtimi midis dokumenteve të ndryshme që përmbajnë marrëveshjet midis Palëve, do të zbatohet rendi i mëposhtëm i përparësisë:
 1. The agreement;
 2.  The data processing agreement;
 3.  These terms and conditions;
 4. Any additional terms and agreements.

 

Indeson WBC, October 20, 2021

 
Vend i lirë pune

Ekspert teknik i sektorit të prodhimit të energjisë

Si ekspert teknik do të angazhoheni në:
 • Dhënia e udhëzimeve për krijimin e organizatave dhe financave të ndryshme fushat e Projekteve të Energjisë në Komunitet
 • Dhënia e udhëzimeve mbi funksionimin e fushave të ndryshme organizative dhe financiare të Projektit të Energjisë të Komunitetit
 • Zhvillimi i një Harta Rrugore për integrimin e Projekteve të Energjisë në Komunitet me fokus të veçantë në analizën e status quo -së dhe barrierat për integrim

Personat e interesuar për të aplikuar duhet të kenë kualifikimet e mëposhtme: < /strong>

 • Master në fushën e Energjisë
 • Njohuri të mira në gjuhën angleze
 • 10 vjet përvojë në zhvillimin dhe zbatimin e projektit të energjisë së rinovueshme < /li>
 • Aftësitë e ekipit
 • Iniciativa
 • Aftësitë e komunikimit
 • Kompetenca sociokulturore
 • Metodat efikase, të fokusuara në partner/klient
 • Mendimi ndërdisiplinor

Kualifikimet specifike që një aplikant i interesuar duhet të ketë janë:

 • 5 vjet përvojë në zhvillimin dhe zbatimin e Projekteve të Energjisë të Komunitetit në një nga vendet e mëposhtme: Kroaci, Slloveni, Austri, Gjermani ose Itali
 • 2 vjet përvojë në zhvillimin dhe zbatimin e CEP në rajon

Indeson është një kompani konsulente që ofron një gamë të gjerë shërbimesh që ndihmojnë klientët në planifikimin, zbatimin dhe matjen e duhur të nismave dhe objektivave të tyre. Misioni ynë është ofrimi i zgjidhjeve më të mira etike, të drejtuara nga kërkesa për zhvillimin e aftësive.

Çfarë ofrojmë?

 • Kompania jonë vlerëson punën në ekip dhe krijimin e një mjedisi miqësor të punës, jo vetëm për cilësinë e përmirësuar të punës që ofrojnë mjedise të tilla, por edhe për shëndetin emocional dhe psikologjik të punonjësve tanë.
 • Ekipi ynë përbëhet nga anëtarë me prejardhje të ndryshme, shumëgjuhëshe dhe pasion për atë që bëjnë
 • Ne mundësojmë aranzhime fleksibël të punës, duke përfshirë oraret fleksibël të punës, celular ose në distancë
Vend i lirë pune

Eksperti Ligjorë

Si ekspert ligjor ju do të angazhoheni në:

 • Drejtoni anëtarët e ekipit gjatë krijimit, zbatimit dhe funksionimit të fushave të ndryshme organizative.
 • Zhvilloni harta rrugore për krijimin, zbatimin dhe funksionimin e zonave të ndryshme organizative.
 • Vendosni politika matëse për aktivitete të ndryshme operacionale.
 • Vendosni përparësi për aktivitete të ndryshme operacionale.

Personat e interesuar për të aplikuar duhet të kenë kualifikimet e mëposhtme:

 • Diplomë Bachelor në Drejtësi
 • Njohuri të mira në gjuhën angleze
 • 10 vjet përvojë në të drejtën e kompanive me fokus në regjistrimin e subjekteve juridike në një nga shtetet e mëposhtme: Bosnja dhe Hercegovina dhe rajoni, Kroacia, Sllovenia, Austria, Gjermania ose Italia.
 • Aftësitë e ekipit
 • Iniciativa
 • Aftësitë e komunikimit
 • Kompetenca sociokulturore
 • Metodat efikase të punës, të fokusuara në partner/klient
 • Mendimi ndërdisiplinor g

Kualifikimet specifike që një aplikant i interesuar duhet të ketë janë:

 • 5 vjet përvojë në sektorin e energjisë, njohuri të thella të kuadri legjislativ i BE -së për energjinë e rinovueshme, i njohur me studimet dhe analizat e BE -së mbi bashkësinë e energjisë së rinovueshme.

Ose

 • 5 vjet përvojë në sektorin e energjisë me fokusimi në energjinë e rinovueshme dhe/ose projektet e energjisë të komunitetit në Bosnja dhe Hercegovinë dhe rajon.

Indeson është një kompani konsulente që ofron një gamë të gjerë shërbimesh që ndihmojnë klientët në planifikimin, zbatimin dhe matjen e iniciativave dhe objektivave të tyre. Misioni ynë është ofrimi i zgjidhjeve më të mira etike, të drejtuara nga kërkesa për zhvillimin e aftësive.

Çfarë ofrojmë?

 • Kompania jonë vlerëson punën në ekip dhe krijimin e një mjedisi miqësor të punës, jo vetëm për cilësinë e përmirësuar të punës që ofrojnë mjedise të tilla, por edhe për shëndetin emocional dhe psikologjik të punonjësve tanë.
 • Ekipi ynë përbëhet nga anëtarë me prejardhje të ndryshme, shumëgjuhëshe dhe pasion për atë që bëjnë
 • Ne mundësojmë aranzhime fleksibël të punës, duke përfshirë oraret fleksibël të punës, celular ose në distancë
Vend i lirë pune

Drejtuesi i ekipit

Si drejtues i ekipit ju do të angazhoheni në:

 • Planifikimin dhe drejtimin e detyrave
 • Menaxhimin e personelit
 • Menaxhimi i cilësisë së shërbimeve të ofruara.
 • Menaxhimi i afatit për aktivitete të ndryshme.
 • Koordinimi dhe sigurimi i komunikimit midis partnerëve, klientëve, palëve të interesuara, etj.
 • Identifikimi nevoja për detyra afatshkurtra, afatgjata dhe afatmesme brenda buxhetit në dispozicion
 • Mbështetja e ekspertëve afatshkurtër vendas dhe ndërkombëtarë
 • Raportimi i rregullt në përputhje me afatet

Personat e interesuar për të aplikuar duhet të kenë kualifikimet e mëposhtme:

 • Diplomë Master në Menaxhim Teknologjie ose fusha përkatëse
 • Njohuri të mira në gjuhën angleze
 • 10 vjet përvojë profesionale në sektorin e energjisë së rinovueshme
 • Aftësitë e ekipit
 • Iniciativa
 • Aftësitë e komunikimit
 • Kompetenca sociokulturore
 • Punë efikase, e fokusuar në partner/klient metodat
 • Mendimi ndërdisiplinor

Kualifikimet specifike që duhet të ketë një aplikant i interesuar janë:

 • 3 vjet në Përvoja e BE -së dhe ndërkombëtare në sektorin e energjisë së rinovueshme
  duke u fokusuar në zhvillimin dhe zbatimin e Projekteve të Energjisë të Komunitetit ose
 • Përvoja e konsulencës e BE -së për sektorin privat ose qeveritë
 • Përvojë pune e dëshmuar në integrim i suksesshëm i Projekteve të Energjisë në Komunitet (zhvillimi,
  krijimi dhe funksionimi) në vendet e BE
 • Përvoja e dëshmuar e punës në këshillimin dhe mbështetjen e zhvillimit dhe funksionimit të Projekteve të Energjisë të Komunitetit në vendet e BE -së 6 vjet menaxhim/udhëheqje
  Përvoja si drejtuese e ekipit të projektit

Indeson është një kompani konsulente që ofron një gamë të gjerë shërbimesh që ndihmojnë klientët në planifikimin e duhur, zbatimin dhe matjen e iniciativave dhe objektivave të tyre. Misioni ynë është ofrimi i zgjidhjeve më të mira etike, të drejtuara nga kërkesa për zhvillimin e aftësive.

Çfarë ofrojmë?

 • Kompania jonë vlerëson punën në ekip dhe krijimin e një mjedisi miqësor të punës, jo vetëm për cilësinë e përmirësuar të punës që ofrojnë mjedise të tilla, por edhe për shëndetin emocional dhe psikologjik të punonjësve tanë.
 • Ekipi ynë përbëhet nga anëtarë me prejardhje të ndryshme, shumëgjuhëshe dhe pasion për atë që bëjnë
 • Ne mundësojmë aranzhime fleksibël të punës, duke përfshirë oraret fleksibël të punës, celular ose në distancë

Menaxhimi i Cilësisë dhe Evaluimi

Menaxhimi i cilësisë

Analizimi i sistemit më të mirë të menaxhimit të cilësisë që siguron cilësi në të gjithë sekuencat nga ajo fillestare, në procesin e punës dhe dalje, duke siguruar reagime për përmirësim të vazhdueshëm për të përmbushur nevojat në ndryshim të sistemeve arsimore të AAP. Për të siguruar cilësi gjatë menaxhimit të projekteve të ndryshme ne ofrojmë:

 • Menaxhimi i cilësisë së proceseve
 • Arritja e politikave dhe objektivave për sigurimin e cilësisë
 • Angazhimin e stafit në të gjitha aspektet e zhvillimit

 

Menaxhimi i sistemeve të edukimit

 

Për menaxhimin dhe sigurimin e cilësisë së sistemeve të edukimit ne ofrojmë:

 

 • Programe special të monitorimit dhe vlersimit të performances së programeve të edukimit
 • Menaxhimi I shpërndarjes dhe alokimi i resurceve të edukimit
 • Ofrimi i zgjidhjeve të menaxhimit të edukimit

 

Monitorimi dhe Evaluimi

Monitorimi and Evaluimi (ME) përdoret për të vlersuar performancën e një projekti, institucioni dhe programi të inicuar nga qeveritë, organizatat ndërkombtare apo OJQ-ët. Qëllimi i këtij procesi është përmisimi i rezultateve and ndikimit të tashëm dhe të ardhshëm të shërbimeve apo produkteve. Ne jemi të përfshirë në mënyrë direkte në zhvillimin e mjeteve të monitorimit dhe vlerësimit.

LE TË DISEDOJMË

Kurrikula, Vlerësimi dhe Certifikimi

Si pjesë e trajnimit dhe zhvillimit të kapaciteteve të projekteve të ndryshme ne ofrojmë:

 • Vlerësim
 • Certifikim
 • Zhvillim i Kurrikulave
 • Organizimin e Punëtorive
 • Profile dhe Standarde Profesionale

Vlerësimi

Zhvillimi i proceseve të vlerësimit – është procesi i mbledhjes dhe diskutimit të informative nga disa burime të ndryshme në mënyrë që të zhvillohet një mirëkuptim i plotë i asaj se çfarë nxënësit dijnë, kuptojnë dhe mund të bëjnë me njohuritë e tyre si rezultat i edukimit të tyre.

Certifikimi

Identifikimi i akreditimit rajonal dhe sistemi i certifikimit, krahasimi i sistemit të trajnimit dhe edukimit me shtete të ndryshme. Kjo mundëson harmonizimin dhe standardizimin e programit të kurrikulës dhe kualifikimet.

Zhvillimi I Kurrikulave

Bazuar në standardet dhe profilet profesionale ne zhvillojmë kurrikula. Një kurrikulë është përmbajtje e zhvilluar specifike për profesionin përkatës, profilin e kompanisë, rajonin dhe përmbajtjen që synohet drejt njohurive integruese në punën dhe kompani. Kurrikula gjithashtu synon zhvillimin organizativ të lidhur me procesin e lidhur me biznes në fushën e planifikimit arsimor dhe trajnimit praktik për institucionet e arsimit dhe aftësimit teknik dhe profesional (ATP) dhe kompanitë e trajnimit.

Organizimi i Puntorive

Ne organizojmë punëtori të nevojshme të verifikimit me qëllim që të finalizojmë të gjithë elementët kryesorë të dizajnit të projektit dhe të sigurojmë marrëveshje dhe mbështetje për kualifikimin/kurrikulën/shërbimet e reja nga partnerët kryesorë.

Occupational Profiles and Standards

Profilet Profesionale (OP) i referohen transparencës së tregut të punës, cilat janë detyrat specifike të një profili specifike në botën e punës dhe lidh detyrat me kurrikulën dhe materialet e trajnimit. Ne kemi përvojë të gjerë në këtë fushë.

Ne asistojmë në përcaktimin e Standardeve Kombëtare të Punës (NOS) të një profesioni të caktuar. NOS janë deklarata të standardeve të performancës që individët duhet të arrijnë kur kryejnë funksione në vendin e punës, së bashku me specifikimet e njohurive dhe të kuptuarit bazë.

LE TË DISEDOJMË

Trajnime dhe ndërtimi i kapaciteteve

Trajnimi

Asistencë në sigurimin e paketave mësimore, strategjinë e trajnimit, aftësitë e reja dhe metodologjitë e reja për ofrimin e trajnimit janë ndër aktivitetet që ne jemi të përfshirë.

Materialet e Trajnimit

Materialet mësimore, të njohura edhe si Materialet e Mësimdhënjes/Nxënies (MM), janë çdo koleksion i materialeve që përfshijnë objekte abstrakte dhe konkrete dhe burime njerëzore dhe jo njerëzore që një mësues mund të përdorë në situatat e mësimdhënies dhe të nxënit për të ndihmuar në arritjen e objektivave të dëshiruara të të mësuarit bazuar në udhëzimet e IAAP. Ne kemi zhvilluar materiale të trajnimit ndërkombëtarisht bazuar në nevojat individuale kombëtare.

Mësimi dhe Trajnimi Profesional

IAAP siguron një specter të gjerë të njohurive teknike dhe aftësive të punës në të cilat profesione të ndryshme mund të bazohen dhe të sigurojnë trajnim të vazhdueshëm për punonjësit. Përdoret mësimi formal, jo-formal dhe informal dhe është një nga fushat tona të ekspertizës.

Zhvillimi i Kapaciteteve

Zhvillimi i një plani garanton që biznesi maksimizon potencialet e aktiviteteve dhe prodhimin nën të gjitha kushtet dhe analizon hapat për menaxhimin e këtij procesi. E gjithë kjo arrihet duke I dhënë qasje dhe zhvillim të procesit në të cilin individët, organizatat dhe shoqëritë arrijnë, zhvillojnë dhe mbajnë shkathtësitë (aftësitë, njohuritë, mjetet, pajisjet dhe burime të tjera) të nevojshme për të përfunduar punën në mënyrë kompetente.

LE TË DISEDOJMË

Kërkime dhe Anketa për Tregun e Punës

Kërkime

Kompani dhe projekte të ndryshme kanë nevojë për qasje specifike për të arritur rezultatet e dëshiruara. Ne ofrojmë kërkime të përshtatura për fusha të ndryshme profesionale si:

 • Anketa të Tregut të Punës
  • Ne specializojmë në anketat e tregut të punës të ndërlidhura me mospërputhjen e kerkesës dhe ofertës të forces punëtore të trajnuar
 • Ligjet dhe Rregulloret
 • Kërkesa dhe oferat e produkteve/shërbimeve
 • Kapacitete e tanishme të trajnuara
LE TË DISEDOJMË

Rregulloret dhe Ligjet

Policie

Duke parë lidhjen në mes të furnizimit të aftësive nga arsimi zyrtar dhe kërkesës për aftësi të reja / të specializuara që gjenerohen vazhdimisht në tregun e punës është e rëndësishme të hartohen politika tëpërshtatshme për të mbushur çdo boshllëk që mund të identifikohet dhe për të harmonizuar arsimin me nevojat e tregut tëpunës.

Legjislacioni

Legjislacioni ka një rol kyq në ndërrimin e sistemit të edukimit drejt edukimit të bazuar në arsimin profesional. Ne ndihmojm në rishikimin dhe harmonizimin e ritmit dhe natyrës së reformave, për të mbështetur klientët tanë drejt ecjes në hap me praktikat në ndryshim në nivelet kombëtare dhe lokale.

LE TË DISEDOJMË

Ndërrmarrësi

Jeni një startup ose dëshironi të ngrisni biznesin tuaj në nivele më të larta? Ne jemi këtu për ju!

Prej përgaditjes së një biznis plani të duhur deri tek gjetja e stafit që ju nevojitet, ne i bëjmë të gjitha – në një mënyrë efektive.

LE TË DISEDOJMË